O nas

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w rozwiązywaniu najbardziej skomplikowanych problemów.

Zapewniamy nie tylko zebranie materiału dowodowego ale i wiele więcej. 

Decydując się na współpracę z nami możecie Państwo liczyć na to, że uzyskacie najprostszy sposób na pozbycie się swoich kłopotów. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i wypracowujemy najlepiej dopasowany do okoliczności sposób postępowania. Nasi detektywi rozwieją Państwa wątpliwości. Współpracujący z nami doświadczeni prawnicy poprowadzą państwa sprawy sądowe, i wyjaśnią zawiłe procedury. Do Państwa dyspozycji oddajemy również psychologów wyspecjalizowanych w sprawach rodzinnych i sytuacjach konfliktowych.

Wykształcenie i doświadczenie

 

Jesteśmy absolwentami studiów dziennych na Wydziałach Prawa i Administracji Uniwersytetów Warszawskiego i Szczecińskiego. Ponad 10 lat zajmowaliśmy się wywiadem gospodarczym, negocjacjami i przeciwdziałaniem fraudom w czołowej instytucji finansowej w kraju. Aktywnie współpracowaliśmy z organami ścigania, prokuraturą i sądami w zakresie identyfikacji, ścigania i orzekania w sprawach przestępstw gospodarczych, oszustw i wyłudzeń. Od kilku lat prowadzimy na swój rachunek agencję detektywistyczną w ramach, której z powodzeniem realizujemy zlecenia z zakresu spraw rodzinnych, gospodarczych i karnych.

Elastyczność

 

Prawo jest jak meandrująca rzeka. Tam gdzie kiedyś był głęboki tor wodny, dziś możemy zastać mieliznę. Cały czas podążamy za zmianami w przepisach tak aby przygotowany przez nas materiał dowodowy, był aktualny i dopasowany do aktualnego stanu prawnego. Poprzez fachowe doradztwo, które oferujemy, gwarantujemy stuprocentowe bezpieczeństwo.

Indywidualne podejście i kreatywność

 

Wiemy z doświadczenia, że najgorszym co może spotkać klienta to borykanie się z „procedurami” i „systemem”. Gwarantujemy, że u nas spotkacie się Państwo z otwartością i wsparciem na każdym etapie postępowania. W trakcie realizacji zlecenia jesteśmy stale do Państwa dyspozycji, na bieżąco przekazujemy informacje i uzgadniamy kolejne czynności. Nie poddajemy się rutynie i na każdym kroku jesteśmy kreatywni w planowaniu i realizacji działań.

Nowoczesność i profesjonalizm

 

Sprawy nam powierzone prowadzone są zawsze przez dwóch licencjonowanych detektywów, którzy podpisują przekazywany Państwu raport z realizacji. Jesteśmy wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt. Dzięki temu gwarantujemy materiał dowodowy na najwyższym poziomie. Dysponujemy szeroką bazą kontaktów co skutkuje szybkim pozyskaniem niezbędnych informacji. Nasi detektywi nie tylko są członkami Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, ale również zasiadają w jego władzach.

Wszechstronność

 

Wykształcenie prawnicze i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam z całą stanowczością stwierdzić, że jesteśmy przygotowani do wykonania każdego zlecenia z zakresu, którym się zajmujemy. Przez wszystkie lata praktyki realizowaliśmy zarówno czynności terenowe jak i prowadziliśmy negocjacje w sprawie dużych – milionowych kontraktów.

Kodeks etyczny

Zawód detektywa istnieje formalnie od 2001r., kiedy to ustanowiony został Ustawą z dnia 6 lipca 2001r. o Usługach Detektywistycznych. Mimo tak krótkiego istnienia, zgodnie z opinią wielu prawników*, zawód detektywa stał się nieformalnym zawodem zaufania publicznego sięga bowiem często w najbardziej intymną sferę ludzkiej prywatności. Dzieje się tak również dlatego, że detektyw pełni szczególną rolę służąc społeczeństwu, wypełniając lukę pomiędzy zadaniami organów państwa a zapotrzebowaniem na ochronę praw i interesów jednostki. Dlatego oczywistym jest, że zawarte w niniejszym Kodeksie zasady etyki służyć mają właściwemu wypełnianiu zadań wynikających z przepisów w/w Ustawy. Klient musi być przekonany, że jego sprawa zostanie potraktowana przez detektywa profesjonalnie i zgodnie z literą prawa.

 

§ 1

Detektyw w swojej działalności zobowiązany jest kierować się wyznacznikami profesjonalnego działania, które stanowią przepisy prawa ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Usługach Detektywistycznych, postanowień zawartych w niniejszym Kodeksie oraz Statutu i uchwał PSLD. Jego obowiązkiem jest sumienne wykonywanie swojego zawodu, dbałość o czystość szeregów oraz przestrzeganie obowiązujących norm moralnych i etycznych, zarówno zawodowych jak i ogólnych.

 

§ 2

Kodeks etyki Detektywa obowiązuje licencjonowanych detektywów polskich zrzeszonych w PSLD.

 

§ 3

Detektywi w swojej działalności zobowiązani są do:

kierowania się przepisami prawa, normami moralnymi i etycznymi oraz dbania o ich przestrzeganie przez wszystkie osoby wykonujące zlecenie na rzecz klienta,
kierowania się zasadami rzetelności, skuteczności, bezstronności, uczciwości, poufności i lojalności wobec klientów,
unikania konfliktu interesów, traktowanie tego jako podstawowego obowiązku detektywa wobec osób powierzających mu prowadzenie swoich spraw,
nieprzyjmowania zleceń wątpliwych moralnie, mających na celu ułatwianie popełnienie przestępstwa lub ukrycia jego popełnienia,
stania na straży godności zawodu detektywa, tworzenie jego pozytywnego wizerunku w społeczeństwie,
reagowania na nieprawidłowe praktyki detektywistyczne wykonywane przez detektywów zrzeszonych w PSLD, detektywów niezrzeszonych jak i osoby nie posiadające licencji detektywa,
preferowania w wykonywanej przez siebie pracy profesjonalizmu i wysokiej jej jakości,
realistycznego oferowania usług,
przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez siebie i swoich współpracowników w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych od zleceniodawcy oraz pozyskanych w trakcie realizacji zlecenia, traktowanie tej zasady jako podstawy zaufania zleceniodawcy do detektywa. Równocześnie tajemnica zawodowa nie może wpływać na ukrywanie dowodów popełnienia przestępstwa lub innych czynów zabronionych a także umożliwiać uniknięcie odpowiedzialności karnej za czyn dokonany w przeszłości lub który miałby być dokonany w przyszłości,
uczciwego konkurowania z innymi licencjonowanymi detektywami, preferowania koleżeńskości i zrozumienia we wzajemnych stosunkach,
służenia sobie radą i udzielania wzajemnie pomocy w pracy zawodowej,
rozstrzygania wszelkich sporów i konfliktów między detektywami zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi, wyłącznie w oparciu o organy PSLD,
dbałości o upowszechnianie rzeczywistej wiedzy o zawodzie detektywa i świadczonych usługach a swoim postępowaniem i wynikami pracy upowszechnianie pozytywnego wizerunku zawodu w społeczeństwie,
zachęcania niezrzeszonych w PSLD licencjonowanych detektywów do respektowania w działalności zawodowej przyjętych przez PSLD norm etycznych.

 

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym kodeksem działania detektywa oparte być winny nie tylko na przepisach prawa ale także na jego wewnętrznych przekonaniach stanowiących wyznaczniki profesjonalnego i etycznego działania w realizowanych zleceniach.

 

§ 5

Udowodnione, rażące nieprzestrzeganie zasad etyki przez licencjonowanego detektywa zrzeszonego w PSLD stanowić może podstawę do skierowania sprawy przez każdego członka PSLD do Sądu Dyscyplinarnego, który zgodnie ze Statutem PSLD czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej objętych niniejszym kodeksem.

 

§ 6

Kodeks etyczny wchodzi w życie z dniem 15.06.2010r. zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

 

 

 

 

Nasi detektywi są członkami

Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów

Gwarantujemy Państwu, iż oferowany przez nas wachlarz czynności
jest bezkonkurencyjny na rynku pod każdym względem.

Agencja Detektywistyczna | Warszawa
Polskie Stowarzyszenie Licencjonowanych Detektywów
Rzetelna Firma
Internationale Kommission der Detektiv-Verbände
Uniwersytet Warszawski
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Uniwersytet Szczeciński

Jesteśmy pasjonatami swojej profesji. Nasz zespół tworzą wybitni i doświadczeni profesjonaliści, specjaliści szeroko pojętej detektywistyki, praktycy poszczególnych dziedzin prawa, w tym w zakresie stosunków cywilnych, gospodarczych, handlowych, rodzinnych, spadkowych, prawa pracy i prawa karnego, windykacji należności etc.

Kancelaria Detektywistyczno – Prawna Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 20, lokal 308 (III pietro), 00-002 Warszawa
NIP: 5252641037
REGON: 363330970
KRS: 0000593568
+48 601 321 680 (24h)
+48 694 452 946
info@detektywi-detektywi.pl